ئامادەبووانى ئێستا 146 میوان

له مالى دراوسيكەم چ باسه!!

من وه ك خؤم ده ميكه گوتوومه ئه گه ر ئاك پارتى له سه ر ئه و سياسه ته تاك ره ويه و خؤسه پئ نيه ى كه له ساحه ى سياسى توركيا په يره وه ى ده كا به رده وامى پئ بدا

ئه وا دلنيام ئارامى و پيكه وه ژيان له م ولاته ده كه ويته دؤخيكى مه ترسيدار و قورستر!
ئه ردؤگان و هاوه لانى گه ر به وه ى هه يانه
ره زامه ند نه بن و بيان هه وئ هه موو شتيكى ولات بؤ خؤيان قؤرغ كه ن و ده ست بؤ ته واوى جومگه كانى ئه ولاته ببه ن يان ئازادى تاكى له مه زياتر به ر ته سك بكه نه وه جگه له وه ى ولات به ره و نائارامى زؤرده بات بگره هه موو جوانيه كانيش له بار ده چن هه نگاوى سه ركه وتن بؤ سه رپه يژه كانى ئه وروپاش لاوازتر ده بيت
وه ك ئه وه ى له ئيستادا وه ستاوه
دواتر جگه له حيزبه كورديه كان
حيزبه سياسيه كانى توركيا كه م تا زؤر له و سيسته مه حكومرانيه ى ئاك پارتى رازى نين و رؤژانه به ريگاى ميداكانه وه ده يان ره خنه ئاراسته ى ئاردؤگان و ستافى حكومرانيه كه ى ده كه ن به ئاشكرا له شيوازى به ريوه بردنى ولات رازى نين و حه ز به ئاك پارتيش ناكه ن
به لگه ش شه وى كوده تاكه بوو كه به سه دان كه س بؤ لادانى ئاردؤگان رژانه سه ر شه قا م به هؤرن ليدان و هوتاف خويندنه وه خؤشحاليان ده ر ده برى
كه چى ئاك پارتى ته نها قؤلى بؤ كورد هه لماليوه هه ر كورد زيندانى ده كريت كورد ده بئ باجى ئالؤزيه كانى ناوه خؤى توركيا بدات به ته نها هاداپ تؤمه ت باره به ئاژاوه و ناسه قامگيرى ولات؛
كوردانى توركيا خؤيان باش له م راستيه گه يشتوون به لام هيچ پشتيوانيك نابينن تا ده نگ هه لبرن ،
جگه له مه ش له هه ر كرده وه يه كى خؤ كوژى يان ته قينه وه ى باره گا سه ربازيه كان ئه وا راسته و خؤ كوردى پئ تؤمه ت بار ده كه ن
كه چى هه ر خؤشيان گوتيان كرده وه تيرؤرستيه كه ى فرؤكه خانه ى ئه تاتورك له ئيستاتبول چه ند كه سيكى ئؤكرانى و روسى بوون
هيوادارم ديسان كورد له م كؤتا قينه وه ى ئيستانبوله وه نه گلينن چونكه نه يارى
ئه ردؤگان به ته نها كورد نيه .
--------------------
خوشه وى هيرانى